Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας, Προϋποθέσεις και Πληροφορίες

1. ΓΕΝΙΚΑ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα learningphotography.gr (η “Ιστοσελίδα”). Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «Σιμιτσής Αλέξανδρος - LEARNWORLDS» (εφεξής «η Επιχείρηση») και παρέχεται αποκλειστικά για να βοηθήσει τους χρήστες/πελάτες στην εκμάθηση θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της καλλιτεχνικής και καθημερινής φωτογραφίας και σχετικών με αυτήν δεξιοτήτων. Οι όροι “εμείς“, “εμάς“, “δικό μας“, “learningphotography.gr” και LEARNWORLDS αναφέρονται στην επιχείρηση Σιμιτσής Αλέξανδρος - LEARNWORLDS. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στον πελάτη/χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα και/ή συνεισφέρει στο περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

Η Ιστοσελίδα διατίθεται για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς. Στους επισκέπτες/χρήστες της παρέχεται ένα σύνολο πληροφοριών, οι οποίες δεν αποτελούν προτροπή για την τέλεση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση χρήσης της (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»).

Αυτή η ιστοσελίδα σας προσφέρεται υπό την προϋπόθεση της αποδοχής σας χωρίς τροποποίηση οποιουδήποτε/όλων των όρων, προϋποθέσεων και σημειώσεων που παρατίθενται παρακάτω (συλλογικά, η «Συμφωνία»). Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρείας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω Όρους Χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των υπηρεσιών, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων, του λογισμικού και κάθε γενικά στοιχείου, πάσης φύσεως και μορφής, που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα. Αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Ιστοσελίδα.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από την κάθε επίσκεψη ή/και την κάθε χρήση των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Εάν είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών τότε οφείλει να μην επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει τακτικά τόσο τους Όρους Χρήσης όσο και το εν γένει περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος της να προβαίνει σε αλλαγές ή τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας της, αλλά και εν γένει του περιεχομένου αυτής, οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο και χωρίς προειδοποίηση (σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις υπό τους οποίους δηλώνετε την συμφωνία σας δεν θα αποθηκεύονται ατομικώς από την Εταιρεία). Η εξακολούθηση της, με οιονδήποτε τρόπο και μέσο, επίσκεψης/χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις τυχόν πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης/χρήσης.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ως προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι (i) όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι αληθείς, ακριβείς, πρόσφατες και πλήρεις, (ii) εάν έχετε λογαριασμό στη σελίδα cssProject.gr, θα διασφαλίζετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και θα εποπτεύετε και θα είστε απολύτως υπεύθυνοι για οιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας από οποιονδήποτε άλλον εκτός από εσάς και (iii) είστε 13 ετών και άνω ώστε να εγγραφείτε για την απόκτηση ενός λογαριασμού και να συνεισφέρετε στην ιστοσελίδα μας iv) νομιμοποιείστε στην σύναψη της παρούσας Συμφωνίας και στην χρήση αυτής της Ιστοσελίδας σύμφωνα με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκτίθενται εδώ.

Η Εταιρεία δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες οποιουδήποτε κάτω των 13 ετών. Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια να αρνηθούμε σε οποιονδήποτε την πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν, της παραβίασης αυτής της Συμφωνίας.

Η αντιγραφή, μετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ανάρτηση ή αναδιανομή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Επιχείρησης. Για να ζητήσετε την σχετική άδεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση στην εξής διεύθυνση:

simitsisalex@learnworlds.com

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τόσο την Εταιρεία όσο και οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημία ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί (η Εταιρεία ή/και ο τρίτος) από την οιαδήποτε, εν γένει, κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ή σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου είτε αυτή (η κακή ή αθέμιτη χρήση) οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) του επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι οτιδήποτε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, αρχεία κλπ) εισάγει στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και η χρήση που θα κάνει των υπηρεσιών, των σελίδων και οιουδήποτε άλλου στοιχείου της παρούσας Ιστοσελίδας θα είναι, αμφότερα (εισαχθέντα στοιχεία και χρήση σελίδων, υπηρεσιών και οιουδήποτε άλλου στοιχείου της Ιστοσελίδας), απολύτως σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Επίσης ο επισκέπτης/χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία που τυχόν εισάγει και η ανωτέρω περιγραφείσα χρήση που τυχόν κάνει των υπηρεσιών, των σελίδων ή εν γένει του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας δεν θα προσβάλλει τα χρηστά ήθη, δεν θα αντίκειται στην καλή πίστη και δεν θα προκαλεί την οιαδήποτε ζημία ή / και ηθική βλάβη στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει φόρουμ συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων, υπηρεσίες υποβολής κριτικών ή άλλα φόρουμ στα οποία εσείς ή τρίτοι μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ιδέες ή άλλο περιεχόμενο, μηνύματα, υλικά ή άλλα στοιχεία στην Ιστοσελίδα («Διαδραστικές Περιοχές»). Αν η Επιχείρηση παρέχει τέτοιες Διαδραστικές Περιοχές, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των εν λόγω Διαδραστικών Περιοχών και τις χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Με τη χρήση οποιασδήποτε Διαδραστικής Περιοχής, συμφωνείτε ρητά να μην αναρτήσετε, ανεβάσετε, μεταδώσετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε, δημιουργήσετε ή άλλως δημοσιεύσετε μέσω της Ιστοσελίδας οτιδήποτε από τα ακόλουθα:

Ο επισκέπτης/χρήστης, πέραν των ανωτέρω, φέρει στο ακέραιο την ευθύνη για οτιδήποτε εισάγει στην παρούσα Ιστοσελίδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, λογισμικό, αρχεία κλπ) και φυσικά υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως για κάθε μορφής ζημία ή / και ηθική βλάβη τόσο την Εταιρεία όσο και οιονδήποτε τρίτο τυχόν υποστεί ζημία ή/και ηθική βλάβη από την κατά τα ανωτέρω εισαγωγή στοιχείων από αυτόν (τον επισκέπτη/χρήστη) στην Ιστοσελίδα.

Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει και δεν υπέχει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται, αποθηκεύεται ή μεταφορτώνεται από εσάς ή από τρίτον, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ούτε είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα, βλάβη της φήμης, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, παραλείψεις, αναλήθειες, βωμολοχίες, πορνογραφία ή υβρεολόγιο που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε.

Με την εξαίρεση των περιεχομένων που στέλνετε εσείς, το περιεχόμενο και οι πληροφορίες στην παρούσα Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων σε, μηνύματα, δεδομένα, πληροφορίες, κείμενα, μουσική, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο, χάρτες, εικόνες, λογισμικό, κωδικούς ή άλλο υλικό), καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή του εν λόγω περιεχομένου και πληροφοριών, ανήκει στην Εταιρεία. Συμφωνείτε να μη τροποποιήσετε με άλλο τρόπο, να μην αντιγράψετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, δώσετε άδεια, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να μην μεταβιβάσετε, ή πωλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, είτε ρητά είτε σιωπηρά και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιαδήποτε μορφής ζημία ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών και εν γένει περιεχομένων της παρούσας Ιστοσελίδας, στις οποίες (επίσκεψη/χρήση), ρητά συμφωνείται, ότι (ο επισκέπτης/χρήστης) προβαίνει με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνη καθώς και με τη πλήρη γνώση των Όρων Χρήσης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους.

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία απολύτως εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο. Η Εταιρεία αρνείται ρητώς την παροχή κάθε μορφής εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν την εγκυρότητα, ακρίβεια και τακτική ανανέωση των παρεχομένων στην Ιστοσελίδα πληροφοριών ή εν γένει στοιχείων. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια και την πληρότητα των περιεχομένων της Ιστοσελίδας της αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές, οι πληροφορίες και εν γένει τα περιεχόμενα της θα παρέχονται χωρίς διακοπή, σφάλματα, ελλείψεις, ανακρίβειες καθώς και ότι τα λάθη, ελλείψεις και ανακρίβειες θα διορθώνονται. Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να παράσχει τις ανωτέρω εγγυήσεις λόγω του ότι το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου αποτελείται από ένα ιδιαιτέρως μεγάλο όγκο πληροφοριών και εν γένει στοιχείων, στην πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του οποίου μετέχουν και τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας της Εταιρείας κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, αναλαμβάνει στο ακέραιο και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας και της εγκυρότητας των παρεχομένων πληροφοριών και εν γένει στοιχείων. Το κόστος της διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας και της εγκυρότητας των παρεχομένων στην παρούσα Ιστοσελίδα πληροφοριών και εν γένει στοιχείων, καθώς και των ενδεχόμενων διορθώσεων αυτών των πληροφοριών και εν γένει στοιχείων που έλαβε ο επισκέπτης/χρήστης από την παρούσα Ιστοσελίδα το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο τελευταίος (ο επισκέπτης/χρήστης) και σε καμία απολύτως περίπτωση η Εταιρεία.

Επίσης, η Εταιρεία δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται, άμεσα ή έμμεσα και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι η Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τα, πάσης φύσεως και μορφής, προϊόντα, υπηρεσίες και εν γένει στοιχεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικό, αρχεία κλπ) του δικτυακού της τόπου τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, του παρέχονται χωρίς «ιούς» ή οιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό αρχείο ή, εν γένει, στοιχείο με επιζήμιες ή καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα ή το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό του υπολογιστή του τελευταίου (του επισκέπτη/χρήστη), συμπεριλαμβανομένων και όλων των αρχείων καθώς και κάθε μορφής πληροφορίας ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου πάσης φύσεως και μορφής που έχει αποθηκευθεί στον υπολογιστή αυτόν. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη να απομονώσει το, πάσης φύσεως και μορφής, λογισμικό, αρχείο ή, εν γένει, στοιχείο που τυχόν «φορτώσει» ή, με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, λάβει από την Ιστοσελίδα της Εταιρείας, να εφαρμόσει επ’ αυτού «αντιμολυντικό» λογισμικό (Antivirus) και εν γένει να διασφαλίσει, με δική του πρωτοβουλία, μέριμνα, μέσα και δαπάνη, ότι αν το χρησιμοποιήσει δεν θα μολυνθεί, καταστραφεί ή επηρεαστεί το λειτουργικό του σύστημα και το κάθε μορφής λογισμικό, αρχείο ή άλλο στοιχείο που χρησιμοποιεί, καθώς και ότι δεν θα απολεσθεί, διαγραφεί, μεταβληθεί ή αλλοιωθεί, ολικά ή μερικά, οιοδήποτε αρχείο, πληροφορία ή άλλο εν γένει στοιχείο του.

Ακόμη, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την απώλεια ή αλλοίωση, ολική ή μερική, οποιασδήποτε πληροφορίας κάθε είδους, καθώς και οιουδήποτε αρχείου που αποστέλλεται στην Ιστοσελίδα της ή μέσω αυτής από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία ή/και ηθική βλάβη, απορρέουσα από απώλεια χρήσης ή/και αλλοίωση (ολική ή μερική), αρχείων, πληροφοριών ή εν γένει στοιχείων, ανεξαρτήτως της αιτίας ή του τρόπου απώλειας ή αλλοίωσης, που προέρχεται από ή σχετίζεται (άμεσα ή έμμεσα) με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη ή την μη ικανότητα πρόσβασης του στις υπηρεσίες ή τις εν γένει σελίδες της Ιστοσελίδας, ή την, εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη, χρήση, αξιοποίηση ή/και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες στις υπηρεσίες ή τις εν γένει σελίδες της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οιαδήποτε ζημία ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από το ανακριβές, παραπλανητικό ή αθέμιτο περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στην παρούσα Ιστοσελίδα με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και banner, pop-up window, pop-down window κλπ), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οιοδήποτε πρόβλημα ή ανακύψει οιαδήποτε διένεξη σχετικά με οιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου που διαφημίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να έλθει απευθείας σε επαφή με τον τρίτο αυτό προκειμένου να την διευθετήσει και συμφωνεί να μην εμπλέξει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο, την Εταιρεία στην ως άνω διένεξη του με τον τρίτο αυτό.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία ή/και ηθική βλάβη, ιδίως για την μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, που προεκλήθη λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή γεγονότων εκτός του πεδίου ελέγχου της (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αδυναμία παροχής του Internet Service Provider της, βλάβη στο τηλεφωνικό δίκτυο, βλάβη στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, κακόβουλες ενέργειες τρίτων κλπ).

Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο σε οιαδήποτε διένεξη, πάσης φύσεως και μορφής, τυχόν προκύψει μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που επισκέπτονται/χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της για οιονδήποτε σκοπό.

5. ΚΡΙΤΙΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν σας ότι με την υποβολή περιεχομένου σε αυτήν την Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεις σε αυτήν την Ιστοσελίδα ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλων που περιέχονται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες (συλλογικά, «Υποβαλλόμενο Υλικό»), χορηγείτε στην Επιχείρηση μη αποκλειστικό, μη υποκείμενο σε τέλη, διαρκές, μεταβιβάσιμο, ανέκκλητο και με δικαίωμα πλήρους εκχώρησης υποάδειας δικαίωμα (α) χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, διανομής, δημοσίευσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και δημόσιας εμφάνισης και εκτέλεσης του υποβαλλόμενου υλικού σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο, είτε είναι γνωστό σήμερα είτε επινοηθεί στο μέλλον, και (β) χρήσης του ονόματος που υποβάλλετε σε σχέση με το εν λόγω Υποβαλλόμενο Υλικό. Αποδέχεστε ότι η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να συνδέσει τα σχόλιά σας και τις κριτικές σας με το πρόσωπό σας, κατά την κρίση μας. Επιπλέον, παρέχετε στην Εταιρεία το δικαίωμα να διώκει σύμφωνα με το νόμο κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τα δικά σας δικαιώματα ή τα δικαιώματα της Εταιρείας στο Υποβαλλόμενο Υλικό παραβαίνοντας την παρούσα Συμφωνία. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Υποβαλλόμενο Υλικό δεν είναι εμπιστευτικό και δεν αποτελεί ιδιοκτησία.

Η Εταιρία δεν επεξεργάζεται ή ελέγχει τα Μηνύματα των Χρηστών που αναρτώνται ή διανέμονται σε αυτή την Ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναρτώνται ή διανέμονται μέσω άμεσων μηνυμάτων και του φόρουμ επικοινωνίας και δεν θα ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για τέτοια Μηνύματα Χρηστών. Η Εταιρία παρ’ όλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο και κατά την κρίση της να απομακρύνει χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε Μηνύματα Χρηστών και/ή Περιεχόμενα της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται, ενστερνίζεται ή εγκρίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στην ιστοσελίδα αυστηρά προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων). Επίσης η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε, πάσης φύσεως και μορφής, ζημία τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από την επίσκεψη/χρήση των ανωτέρω διαδραστικών περιοχών.

Ως πάροχος διαδραστικών υπηρεσιών, η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν αναφορές, δηλώσεις ή Περιεχόμενο που παρέχεται από τους χρήστες σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ, προσωπική ιστοσελίδα ή άλλη Διαδραστική Περιοχή. Αν και η Εταιρία δεν έχει ουδεμία υποχρέωση να εξετάζει, να επεξεργάζεται ή να παρακολουθεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται ή διανέμεται μέσω οποιασδήποτε Διαδραστικής Περιοχής, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, και έχει την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, να απομακρύνει, να εξετάζει ή να επεξεργάζεται χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αναρτάται ή αποθηκεύεται στην Ιστοσελίδα οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, και έγκειται στην δική σας ευθύνη μόνο η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η αντικατάσταση οποιουδήποτε Περιεχομένου που αναρτάτε ή αποθηκεύετε στην Ιστοσελίδα με δικό σας μόνο κόστος και έξοδα.

Εάν διαπιστωθεί ότι διατηρείτε ηθικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων αναγνώρισης της πατρότητας ή διατήρησης της ακεραιότητας έργου) στο Περιεχόμενο, δηλώνετε με την παρούσα ότι (α) δεν απαιτείτε να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε πληροφορία για την ταυτοποίηση προσώπου σε σχέση με το Περιεχόμενο, ή οποιαδήποτε παράγωγα έργα αυτού ή αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις αυτού˙ (β) δεν έχετε αντίρρηση στην δημοσίευση, χρήση, τροποποίηση, διαγραφή και εκμετάλλευση του Περιεχομένου από την Εταιρία ή τους αδειούχους αυτής, τους διαδόχους και τους εκδοχείς της˙ (γ) παραιτείσθε δια παντός και συμφωνείτε να μην αξιώσετε ή διεκδικήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με οποιοδήποτε ή με όλα τα ηθικά δικαιώματα πνευματικού δημιουργού αναφορικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο, και (δ) απαλλάσσετε δια παντός την Εταιρία, και τους αδειούχους, τους διαδόχους της και τους εκδοχείς της, από οποιεσδήποτε αξιώσεις που θα μπορούσατε άλλως να εγείρετε κατά της Εταιρία βάσει οιωνδήποτε τέτοιων ηθικών δικαιωμάτων.

Οποιαδήποτε χρήση των Διαδραστικών Περιοχών ή άλλων τμημάτων της Ιστοσελίδας που γίνεται κατά παράβαση των ανωτέρω παραβαίνει τους Όρους της παρούσας Ιστοσελίδας και μπορεί να συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την διακοπή ή την αναστολή των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε τις Διαδραστικές Περιοχές και/ή την Ιστοσελίδα. Προκειμένου να συμμορφώνεται προς νόμιμα κυβερνητικά αιτήματα, κλήσεις ή δικαστικές εντολές, να προστατεύει τα συστήματα και τους πελάτες της Επιχείρηση, ή να εξασφαλίζει την ακεραιότητα και την λειτουργία των εργασιών και συστημάτων της, η Επιχείρηση μπορεί να μεταβαίνει σε και να αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που κρίνει αναγκαία ή πρόσφορη, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, πληροφορίες προφίλ χρήστη (δηλαδή όνομα, διεύθυνση email, κλπ.), διεύθυνση ΙΡ και πληροφορίες για την κυκλοφορία, το ιστορικό χρήσης και το αναρτηθέν Περιεχόμενο. Το δικαίωμα της Επιχείρηση να αποκαλύπτει οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία θα υπερισχύει οιωνδήποτε όρων του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Επιχείρησης.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπίζεσθε και να αποζημιώνετε την Επιχείρηση και τους συνεργάτες της καθώς και οιονδήποτε εκ των εκπροσώπων, διευθυντών, υπαλλήλων και αντιπροσώπων της από και για οποιαδήποτε αξίωση, βάση αγωγής, αίτηση, απαίτηση, απώλεια, ζημία, πρόστιμα, ποινές ή άλλα κόστη ή έξοδα οιουδήποτε είδους ή φύσης συμπεριλαμβάνοντας, αλλά χωρίς περιορισμό, των ευλόγων νομικών και λογιστικών αμοιβών, που εγείρουν τρίτοι ως αποτέλεσμα:

7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση πιστεύει στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία αναρτάτε στην Ιστοσελίδα θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό μας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ενδεικτικά το Ν.2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο των Όρων Χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να τροποποιήσει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας της, κατόπιν ενημέρωσης τους και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε από τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του οφείλει να μην επισκέπτεται/χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας της και δεν δύναται να διαθέσει τις εν λόγω πληροφορίες προς τρίτους με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου και με εξαίρεση τον διάδοχο του εταιρικού τίτλου, οπότε θα μεταβιβαστούν ως περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τον επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία ή από τους εντολοδόχους αυτής, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και την προώθηση υπηρεσιών (marketing, διαφήμιση). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τήρησης αρχείου και επεξεργασίας μέρους ή του συνόλου των στοιχείων που ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού της τόπου έχει αποστείλει για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, οικονομικούς, εμπορικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών της.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να αιτηθεί εγγράφως την διόρθωση αυτού, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή του, τη μη διαβίβαση, την τροποποίησή του ή την διαγραφή του. Η Εταιρεία οφείλει ομοίως να απαντήσει εγγράφως εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

Οι επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας της Εταιρείας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις σελίδες και στις υπηρεσίες της παρούσας Ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η Εταιρεία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες μόλις λάβει γνώση του γεγονότος ότι είναι ανήλικοι.

8. ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Δεδομένα από τη συμμετοχή σας σε online μαθήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα σε online εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Προς το συμφέρον της έρευνας αυτής, ενδέχεται να εκτεθείτε σε μικρές διαφοροποιήσεις του εκπαιδευτικού υλικού που δεν θα αλλάξει ουσιαστικά την εμπειρία εκμάθησης. Όλα τα πορίσματα της έρευνας θα πρέπει να αναφέρονται σε συνολικό επίπεδο και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτεθεί η προσωπική σας ταυτότητα.

9. COOKIES

Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας της π.χ. ενημερωτικά δελτία. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, αλλά δεν της επιτρέπουν να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αναγνώριση και τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της παρούσας Ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, για λόγους marketing καθώς και για την ανάλυση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας της παρούσας Ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Ιστοσελίδας της Εταιρείας δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες και υπηρεσίες αυτές και οφείλει να μην τις χρησιμοποιεί.

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα αυτή ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσμους σε ιστοσελίδες που λειτουργούν υπό άλλους πλην της Επιχείρησης. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται για την αναφορά σας και μόνο.

Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν εγγυάται (άμεσα ή έμμεσα) τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ορθότητα, την νομιμότητα, την εγκυρότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών και του εν γένει περιεχομένου άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (Links), hyperlinks, διαφημιστικών banners, pop-up και pop-under παραθύρων καθώς και με οιονδήποτε άλλο τρόπο και μέσο. Επίσης, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για οιαδήποτε, πάσης φύσεως και μορφής, ζημία ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης από την επίσκεψη ή/και την, πάσης φύσεως και μορφής, χρήση των προαναφερθέντων δικτυακών τόπων και σελίδων τρίτων, στους/στις οποίες παραπέμπει κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, ή του περιεχομένου των δικτυακών τόπων ή/και των σελίδων αυτών (που ανήκουν σε τρίτους).

Η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε την υποχρέωση να ελέγξει και σε καμία περίπτωση δεν υπέχει ευθύνη για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους οι τρίτοι αυτοί εφαρμόζουν. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί ή για οποιαδήποτε διένεξη ανακύψει από την επίσκεψη/χρήση των άνω δικτυακών τόπων και σελίδων ή του περιεχομένου τους (δηλαδή αυτών που ανήκουν σε τρίτους και στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η παρούσα Ιστοσελίδα), ο επισκέπτης/χρήστης αυτών οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή προβάλλουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο μέσω των τόπων και των σελίδων αυτών. Τα τρίτα αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα φέρουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών και των πληροφοριών που προσφέρουν μέσω των δικτυακών τόπων και των σελίδων τους, για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων και των σελίδων αυτών καθώς και για την πλήρη αποζημίωση του επισκέπτη / χρήστη για οιαδήποτε μορφής ζημία και την χρηματική ικανοποίηση του για οιαδήποτε ηθική βλάβη τυχόν υποστεί από την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων και σελίδων των τρίτων αυτών φυσικών ή νομικών προσώπων.

Η Εταιρεία σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγκρίνει, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

11. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

«Σύνδεσμοι» (Links) προς την Ιστοσελίδα της Εταιρείας επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή και έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του φυσικού ή νομικού προσώπου που κατέχει την ιστοσελίδα η οποία παραπέμπει στην Ιστοσελίδα.

12. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει μέσω της Ιστοσελίδας της, οποτεδήποτε εκείνη κρίνει σκόπιμο και με όρους που θα καθορίζει αποκλειστικά εκείνη, διαγωνισμούς με έπαθλο παροχή υπηρεσιών τόσο δικών της όσο και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων. Επίσης, δικαιούται να καθορίζει ποιοι δικαιούνται να λάβουν μέρος στους άνω διαγωνισμούς καθώς και να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, την συμμετοχή οιουδήποτε κρίνει ότι παραβίασε οιονδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων αυτού. Για τον λόγο αυτό, οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν σε οιονδήποτε διαγωνισμό, οφείλουν, προτού δηλώσουν συμμετοχή σ’ αυτόν, να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς όρους συμμετοχής. Σε περίπτωση που είτε δεν συμφωνούν, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοούν, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών οφείλουν να μην λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας της σε τιμή προσφοράς είτε ανεξάρτητα από άλλες υπηρεσίες είτε σε συνδυασμό με αυτές. Επίσης, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τους ειδικότερους όρους κάθε προσφοράς καθώς και την χρονική διάρκεια ισχύος της.

Η αγορά υπηρεσιών της Εταιρείας που προσφέρονται σε τιμή προσφοράς συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων της προσφοράς αυτής. Για τον λόγο αυτό, οι επιθυμούντες να αγοράσουν υπηρεσίες που προσφέρονται σε τιμή προσφοράς, οφείλουν, προτού τα αγοράσουν, να διαβάσουν προσεκτικά τους σχετικούς όρους της προσφοράς. Σε περίπτωση που είτε δεν συμφωνούν, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοούν, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών οφείλουν να μην προβαίνουν στην συγκεκριμένη αγορά.

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, διακριτικών γνωρισμάτων και διασχηματισμών και γενικά όλων των αρχείων και εν γένει στοιχείων της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, βιομηχανική ιδιοκτησία και σήματα της Εταιρείας που προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. ©2014 LEARNWORLDS. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Ως εκ τούτου κανένα απολύτως εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οιοδήποτε τρόπο και μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό, έντυπο κλπ) ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι κάθε Λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, κάθε κώδικα HTML, XML και JAVASCRIPT που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αυτή, ανήκει στην Επιχείρηση και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού απαγορεύεται ρητώς, και μπορεί να συνεπάγεται σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ (SERVER) Ή ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ‘Η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ.

Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της Εταιρείας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση (μερική ή ολική) της ένδειξης προέλευσης του από την Ιστοσελίδα της Εταιρείας, χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται, να μειώνονται ή να επηρεάζονται με κανένα τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε άλλο εν γένει δικαίωμα της Εταιρείας ή τρίτων επ’ αυτού.

Τα σήματα, καταχωρημένα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, οι διασχηματισμοί, οι επωνυμίες ή λογότυπα, οι διακριτικοί τίτλοι καθώς και κάθε άλλο εν γένει στοιχείο τρίτων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων, εκδόσεων ή άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, αποτελούν δική τους πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη για την προστασία τους.

Αναφορά σε οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, με διακριτικό τίτλο, σήμα, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλως δεν αποτελεί ρητή ή σιωπηρή υποστήριξη, χορηγία ή σύσταση σχετικά με αυτά από την Επιχείρηση. Άλλα λογότυπα, ονόματα προϊόντων και επωνυμίες που αναφέρονται στην παρούσα ενδέχεται να είναι σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Επιχείρηση μπορεί να αλλάζει, να προσθέτει ή να διαγράφει τους Όρους αυτούς και τις Προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών ενίοτε κατά την διακριτική της ευχέρεια, όταν το κρίνει αναγκαίο και εύλογο για νομικούς, γενικούς ρυθμιστικούς και τεχνικούς λόγους, ή λόγω αλλαγών στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή στην φύση ή την διάταξη χώρου της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε εφεξής ότι θα δεσμεύεστε από κάθε τέτοιους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η Επιχείρηση μπορεί να αλλάζει, να αναστέλλει ή να διακόπτει κάθε πτυχή των υπηρεσιών της Επιχείρησης οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας στοιχείου, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου. Η Επιχείρηση μπορεί επίσης να θέτει όρια σε κάποια στοιχεία ή υπηρεσίες ή να περιορίζει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε τμήματα της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα της Επιχείρησης χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη για τεχνικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας, προκειμένου να εμποδίζει τυχόν μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή όπου κρίνουμε κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια ότι παραβιάζετε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη ή ρύθμιση και όπου αποφασίζει να διακόπτει την παροχή κάποιας υπηρεσίας.

Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TΩΡA, Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

15. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση simitsisalex@learnworlds.com.

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ

Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται με βάση το δίκαιο αυτό.

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η εκτέλεση των όρων της Συμφωνίας αυτής υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία και δικονομία, και κανένας όρος αυτής της Συμφωνίας δεν περιορίζει το δικαίωμά μας να συμμορφωνόμαστε με τις προσταγές του νόμου ή άλλων κυβερνητικών ή νομικών επιταγών ή προϋποθέσεων σχετικά με την χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας αυτής ή πληροφοριών που παρέχονται σε εμάς ή συλλέγονται από εμάς αναφορικά με την χρήση αυτή.

Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη της παρούσης Ιστοσελίδας.

Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της ρηθείσας σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού της τόπου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν με οιοδήποτε άλλο μέσο, αποκλειομένου ακόμη και του όρκου.

Η εκ μέρους της Εταιρείας μη άσκηση, η μερική άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από τους Όρους Χρήσης ή τον νόμο, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, καθώς και η χορήγηση χαριστικής προθεσμίας ή η εκ μέρους της ανοχή παράβασης οιουδήποτε Όρου Χρήσης ή του νόμου, δεν αποτελεί και δεν θα ερμηνεύεται, σε καμία περίπτωση, ως παραίτηση ή αποδυνάμωση οιουδήποτε δικαιώματος της ούτε θα θεωρείται ότι περιορίζει ή εμποδίζει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την άσκηση των δικαιωμάτων της. Η παραίτηση της Εταιρείας από οιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, που προκύπτει από το παρόν ή τον νόμο, μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ήθελε προκύψει περί την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των Όρων Χρήσης καθώς και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τους όρους αυτούς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) τα οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο. Επιπροσθέτως και προς ενίσχυση των ανωτέρω, τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) έχουν την σχετική διεθνή δικαιοδοσία και είναι αποκλειστικά αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 καθώς και των οικείων Διεθνών Συμβάσεων.

Επιφυλασσόμαστε για οιαδήποτε δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα.